प्रशासकीय भवनको बिवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (गाउँपालिका / नगरपालिका / उप-महानगरपालिका) सबै

बिवरण प्रविष्टिको फाराम खोल्न यहाँ Click गर्नुहोस अथवा https://mofaga.gov.np/lg-building खोल्नुहोस ।

प्रशासकीय भवनको बिवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा Direct Download

https://mofaga.gov.np/news-notice/1775